Garantiitingimused


GARANTII
 

Jadasson OÜ annab tema poolt müüdavatele seadmetele garantii võimalike ehituslike-, tootmis- ja materjalivigade suhtes. Peale garantiiaja lõppu pole garantii kehtivusajal veast teatamisele viitamine kehtiv, kui seda pole tehtud kirjalikult.

Garantiiaeg uutele seadmetele on üks (1) aasta alates seadmete üleandmisest ostjale.

Garantiiperioodil on seadmetele hooldus kohustuslik, garantii kehtivuse tagamiseks.Teostatud hooldust tõestab hooldustööde akt ja selle alusel esitatud arve tasumine.

Hooldustööde teostaja Jadasson OÜ hooldab paigaldatud seadmeid iga kolme kalendrikuu tagant alates ostukuupäevast tellija väljakutse või
hooldustööde teostaja pakkumise alusel.

Garantiiaeg kasutatud seadmetele on kolm (3) kuud alates seadmete üleandmisest ostjale.

Garantii kehtib üksnes ostetud kauba esmaomanike (ehk siis isikute, kes omandasid kauba e-poe kaudu vahetult müüjalt) suhtes Eesti Vabariigis.

 

GARANTII HÕLMAB

Garantiiremonti telliv klient peab tõendama seadme garantiiaja kehtivust.

Garantii hõlmab garantiiperioodil Jadasson OÜ poolt kindlaks tehtud seadmete ehituslike-, tootmis- ja materjalivigade parandamisel tekkinud kulusid. Eelpool nimetatud vead parandab Jadasson OÜ või Jadasson OÜ poolt volitatud hooldusfirma, viies seadme uuesti töökorda. Garantiikorras väljavahetatud osad ja detailid on müüja omand ja kuuluvad tagastamisele.

 

GARANTII- JA HOOLDUSTÖÖDE TEOSTAMINE


Kohtkindlaid ja statsionaarseid seadmed parandatakse/hooldatakse võimaluse korral nende paigalduskohas tööpäeviti kl. 8.00 – 16.30, kuid vastavalt kliendi soovile erandkorras väljaspool normaaltööaja piire. Juhul, kui klient soovib garantiiremondi teostamist väljaspool normaaltööaja piire, hüvitab ta sellest johtuvad lisakulud. Seadme ekspertiisi puhul peab hõlpsasti transporditavad ning vee- ja vooluvõrgust lihtsalt eemaldatavad seadmed toimetama ostja oma kulul Jadasson OÜ-sse või viimase poolt volitatud hooldusfirmasse parandamiseks. Suuremõõtmeliste ja tehniliselt keerukamate seadmete puhul tuleb seadmete transport ja lahtiühendamine eelnevalt kooskõlastada Jadasson OÜ-ga. Tehniku kohapeale saabudes peab olema ettevalmistatud tehniku vaba ligipääs seadmetele. Kõikide garantii- ja/või hooldustööde käigus parandatud seadmete transport remonditöökojast toimub ostja poolt või tema kulul ja ostja riisikol.
 

VASTUTUSE JA GARANTII PIIRANGUD


Käesolev garantii kehtib tingimusel, et seadet on kasutatud normaalseks loetavais tingimustes ning, et kasutusjuhendit on järgitud hoolikalt, samuti on seadmele õigeaegselt teostatud kohustuslikud hooldustööd. Kui eelnimetatud tingimused on täidetud, on vastutavaks Jadasson OÜ. Garantii ei korva kaotusi, mida seadme defekt võib põhjustada, sealhulgas varalist-, isikule- ja teisele esemele tekitatud kahju, saamata jäänud tulu ning teisi kaudseid kahjusid.

Garantiiremont ei sisalda seadmete tasuta hooldust ning ei korva kulutusi, mis tekivad seadme kasutamis- ja hoolduseeskirjade täitmata jätmisest.

Garantiiperioodil on uuena soetatud seadmele iga kolme (3) kalendrikuu tagant hooldus kohustuslik ning toimub hooldustööde hinnakirja alusel.
 

GARANTII EI KATA VIGU, MIS ON TEKKINUD:

 

  • Seadmete väärast transportimisest, mittenõuetekohasest tõstmisest või teisaldamisest ja seadmete paigalduseeskirjade eiramisest (v.a. juhul, kui see on teostatud Jadasson OÜ volitatud isikute poolt)
  • Seadme kasutaja hooletusest või seadme ülekoormamise tõttu, kasutusjuhiste või käsitsemistingimuste eiramise tõttu
  • Seadme kasutamisest muuks, kui selleks ettenähtud otstarbeks
  • Jadason OÜ-st sõltumatutest tingimustest, nagu pingekõikumistest, tulekahjust, valedest ühendustest, suurest veekaredusest, mittevastavast veesurvest,  kahju tekitamisest mittevolitatud hooldusfirmade poolt teostatud remonditöödest, -hooldusest või seadme ehituslikest muudatustest
  • Paigaldus- ja kasutusjuhistele mittevastavast või muul viisil seadme väärast paigaldusest või paigutusest kasutuskohale
  • Kasutajapoolsete seadmete mittenõuetekohastest hoiutingimustest (näiteks miinustemperatuur).
 

PISIVEAD, REGULEERIMISED, KASUTUSÕPETUS JA SEADMETE  LISATARVIKUD

Garantii ei hõlma seadme toimimise aspektist tähtsusetute pinnakriimude parandamist, seadme tavalises kasutusjuhises mainitud reguleerimisi, kasutusõpetust kohapeal, puhastusmeetmeid, mis tulenevad kliendi auru- või veevõrgus eksisteerivast ebapuhtusest ega niisuguseid töid, mis tulenevad ettevaatus- või paigaldusreeglite eiramisest või nende selgitamisest paigalduskohas. Detaile, mille purunemisvõimalus on kasutuse või loomuliku kulumise tagajärjel normaalne, nt hoiatustuled, liigutatavad plastmassosad, tihendid, filtrid, garantii ei kata.

 

GARANTII ALLA KUULUVAD VEESÜSTEEMIGA ÜHENDATAVAD SEADMED

Seadmetele ühendataval veesüsteemil peavad olema tagatud järgmised karakteristikud:

  • Üldkaredus: 0,5 kuni 5°, et vältida katlakivi tekkimist boileris. Soovi korral varustatakse seade automaatselt regenereeriva veepehmendusseadmega, mis paigaldatakse sissevoolutorule. See seade on saadaval ka polümeeride sterilisatsioonikomplektiga (soovi korral võimalik soetada);
  • Surve: 150 kuni 250 kPa (1,5-2,5 baari); suurema surve korral kasutatakse vett rohkem. Kloorioonide kontsentratsioon (Cl -): mitte rohkem kui ~ 10 ppm (sobiv väärtus), et vältida ahju terasest osade kahjustumist;
  • PH: üle 7. Soovi korral varustatakse seade eri filtreerimisseadmega, mis paigaldatakse sissevoolutorule. See seade töötab ka kui veepehmendi vähendades vee karedust alla 5° F.
 

VEA KORRAL RAKENDATAVAD MEETMED 

Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada Jadasson OÜ-sse. Veast teatades tuleb öelda, missuguse seadmega on tegemist (mark, mudel), võimalikult täpselt kirjeldada vea iseloomu ning tingimusi, milles viga seisneb ja/või mille korral see ilmneb. Jadasson OÜ selgitab omalt poolt välja, kas seade ja kirjeldatud viga kuuluvad garantii alla ning annab kliendile parandamisviisi ja –aega puudutavat informatsiooni.